Zapraszamy do pierwszej odsłony Akademii Automatycznej E-faktury. Nie daj się zaskoczyć fiskusowi - przeczytaj, jakie zmiany czekają przedsiębiorców w 2018 roku i przygotuj się na nie już teraz.

edison www slider akademia fa


Wraz z rokiem 2018 zmieniają się zasady dostarczania danych podatkowych do urzędu skarbowego. Mikroprzedsiębiorcy, podobnie jak duże podmioty oraz mali i średni przedsiębiorcy, będą zobligowani do przekazywania organom podatkowym ewidencji VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018, natomiast od 1 lipca 2018 r. na żądanie urzędu, mikroprzedsiębiorca będzie musiał wysłać pozostałe pliki.

JPK

(ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest plikiem zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów z kilku powodów, z których jeden z najważniejszych, to konieczność uszczelnienia systemu podatkowego.

Obecnie JPK składa się z 7 struktur:

STRUKTURA RODZAJ KSIĄG I DOWODÓW KSIĘGOWYCH SKRÓT
struktura 1 księgi rachunkowe JPK_KR
struktura 2 wyciąg bankowy JPK_WB
struktura 3 magazyn JPK_MAG
struktura 4 ewidencje zakupu i sprzedaży VAT JPK_VAT
struktura 5 faktury VAT JPK_FA
struktura 6 podatkowa księga przychodów i rozchodów JPK_PKPPIR
struktura 7 ewidencja przychodów JPK_EWP

Wraz z nowym rokiem - 2018, również mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do wysyłania pliku JPK_VAT do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Przekazywanie ewidencji VAT w formacie elektronicznym za pomocą pliku JPK stało się obowiązkowe także dla mikroprzedsiębiorców. Poczynając od 1 stycznia 2018, przedsiębiorstwa są zobowiązane do przesyłania pliku JPK_VAT, natomiast od 1 lipca 2018 r. wchodzi obowiązek udostępniania pozostałych plików JPK w przypadku e-kontroli urzędu skarbowego.
Warto także wiedzieć, że zgodnie z zasadą „prawo nie działa wstecz”, urząd skarbowy nie może żądać od mikroprzedsiębiorstwa przesłania struktur JPK za okres sprzed wejścia przepisów w życie.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT

Taki obowiązek na podatników nakładają zmiany przepisów Ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować, czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie – regulują to przepisy, narzucając obowiązek korzystania z e-deklaracji.
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT, nakładając na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.
Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT - deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 czy VAT-7K, ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Podzielona płatność - split payment

W celu uszczelnienia podatku VAT, od 1 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić kolejne rozwiązanie prawne - mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).
Istotą proponowanego mechanizmu podzielonej płatności jest, aby kwota odpowiadająca podatkowi VAT należnemu wynikającemu z danej faktury znalazła się na specjalnym rachunku bankowym dostawcy – tzw. rachunku VAT. Wpłata dokonywana przez nabywcę towaru lub usługi byłaby dzielona na dwie części – kwotę stanowiącą podatek VAT należny od danej transakcji (kwota ta trafiałaby na rachunek VAT) oraz kwotę netto (kwota ta trafiałaby na standardowy rachunek bankowy sprzedawcy).

Wybór mechanizmu podzielonej płatności – korzyści dla nabywcy

W związku z dobrowolnością stosowania mechanizmu podzielonej płatności, projekt ustawy przewiduje liczne rozwiązania mające skłonić podatników do korzystania z tej metody, dające wymierne korzyści tym podatnikom, którzy zdecydują się na wybór omawianego mechanizmu płatności.

Przede wszystkim do podatników, którzy będą stosować metodę split payment, nie będą miały zastosowania sankcje przewidziane w art. 112b i art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy działu Xa tej ustawy, które stanowią o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w szczególnych przypadkach.
Ponadto, jeżeli podatnik, stosujący mechanizm split payment, wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją podatkową o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot otrzyma w terminie 25 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia. Zwrot w tym terminie dotyczyć ma całej kwoty nadwyżki podatku naliczonego, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności czy nie. Zgodnie z projektem Naczelnik urzędu skarbowego nie będzie mógł również wydłużyć 25-dniowego terminu na zwrot, tak jak może to mieć miejsce przy dokonywaniu zwrotu przy standardowej płatności.

Wobec podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności nie będą miały zastosowania sankcje przewidziane w art. 56b Ordynacji podatkowej, tj. podwyższona stawka odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług. Podwyższona stawka odsetek nie będzie miała zastosowania do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wybór mechanizmu podzielonej płatności – korzyści dla dostawcy

Co istotne, dostawca będzie mógł odnieść korzyści podatkowe z transakcji, w których nabywca zdecyduje się na zastosowanie metody split payment. Jeżeli dostawca ureguluje podatek należny zgromadzony na rachunku VAT we wcześniejszym terminie to kwota należnego podatku będzie pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru ustalonego w projekcie ustawy nowelizującej, zależną od następujących czynników:

• kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającej z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania;
• stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku;
• liczby dni od faktycznego terminu zapłaty, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Rachunek VAT dedykowany dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika od towarów i usług. Projekt ustawy nowelizującej zakłada, że instytucje finansowe nie będą uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT.
Środki zgromadzone na rachunku VAT będą własnością przedsiębiorcy, ale będzie on miał do nich ograniczony dostęp – będzie mógł je wykorzystać jedynie w celu przelania na inny rachunek VAT należący do kontrahenta lub zapłaty VAT do urzędu skarbowego.

W obliczu tych zmian warto zastanowić się nad wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów w firmie. Wdrożenie takich mechanizmów spowoduje:

• wymierne oszczędności,
• wpisze się w realizację strategii „Cyfrowe podatki” wdrażanej przez Ministra Finansów,
• kompleksowe dostosowanie się do wymagań ustawodawstwa podatkowego,
• zabezpieczenie przed popełnieniem przestępstwa z art. 270a i 271a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego.

Przeczytaj o Systemie Archiwizacji Faktur Elektronicznych 

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison