edison-logo

telefon   12 425 09 70
linkedinfacebook

W obrocie gospodarczym coraz powszechniejszą formą dokumentowania transakcji przez podatników VAT stały się e-faktury. W świetle definicji ustawowej (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT) są one dokumentami o takich samych walorach prawnych jak zwykłe, papierowe faktury. Faktura może być uznana za fakturę elektroniczną, jeżeli została wystawiona oraz otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym.Całkowita digitalizacja ?

Ministerstwo Finansów zakłada, że nowy rejestr faktur będzie bazą budowaną o Jednolity Plik Kontrolny. Zadaniem Centralnego Rejestru Faktur będzie zbieranie informacji o fakturach wystawionych przez wszystkie podmioty obrotu gospodarczego, które zostaną przesłane do centralnej bazy Ministerstwa Finansów za pomocą plików elektronicznych.

Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej
„W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.”

Mit: E-faktury muszą zostać wydrukowane, aby odręcznie nanieść na nich dekretację.

Fakt: Dekretowanie dokumentów elektronicznych jest czynnością niezbędną, natomiast ich wydruk do zaksięgowania nie jest konieczny. Dekrety księgowe mogą być zapisywane w sposób elektroniczny w systemach księgowo-finansowych. Należy przy tym pamiętać, że sposób dekretowania dokumentu i jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych - jeśli nie jest dokonywany wprost na dokumencie - powinien zostać szczegółowo ustalony w polityce rachunkowości danej jednostki.

Od 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające nowe przestępstwa fakturowe oraz ewidencyjne. Co ważne, jak wynika z przepisów przejściowych wprowadzających zmiany, nieprawidłowości podatkowe w podatku VAT popełnione w starych okresach (czyli do końca 2016 r.) nie będą sankcjonowane.

Podatnik powinien przechowywać faktury, podobnie jak inne dokumenty związane z jego obowiązkami podatkowymi zasadniczo przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku (to podstawowy okres przedawnienia).

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura VAT powinna zawierać takie elementy jak:

Zgodnie z art. 106b ust 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą następujące rodzaje transakcji:

Zgodnie z art. 106b ust.1 ustawy o VAT, „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę”. Faktury wystawiają więc, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku VAT.

Podatnikami, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

RELACJE INWESTORSKIE

DO POBRANIA

MEDIA

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

microsoft-registered-partner

ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison