Zgodnie z art. 193a Ordynacji podatkowej
„W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.”

Jednym z elementów przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo” jest nowelizacja Kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz podrabianie i przerabianie tych faktur w celu użycia ich jako autentycznych. Na podstawie nowych przepisów sądy mogłyby orzekać za ten typ czynu zabronionego karę pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

W czwartek, 5 kwietnia 2018 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowy typ kas rejestrujących, tzw. kas online. Jest to kolejna ze zmian mających na celu uszczelnienie systemu VAT i walkę z szarą strefą.

Mit: E-faktury muszą zostać wydrukowane, aby odręcznie nanieść na nich dekretację.

Fakt: Dekretowanie dokumentów elektronicznych jest czynnością niezbędną, natomiast ich wydruk do zaksięgowania nie jest konieczny. Dekrety księgowe mogą być zapisywane w sposób elektroniczny w systemach księgowo-finansowych. Należy przy tym pamiętać, że sposób dekretowania dokumentu i jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych - jeśli nie jest dokonywany wprost na dokumencie - powinien zostać szczegółowo ustalony w polityce rachunkowości danej jednostki.

Od 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające nowe przestępstwa fakturowe oraz ewidencyjne. Co ważne, jak wynika z przepisów przejściowych wprowadzających zmiany, nieprawidłowości podatkowe w podatku VAT popełnione w starych okresach (czyli do końca 2016 r.) nie będą sankcjonowane.

Podatnik powinien przechowywać faktury, podobnie jak inne dokumenty związane z jego obowiązkami podatkowymi zasadniczo przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku (to podstawowy okres przedawnienia).

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura VAT powinna zawierać takie elementy jak:

Zgodnie z art. 106b ust 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą następujące rodzaje transakcji:

Zgodnie z art. 106b ust.1 ustawy o VAT, „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę”. Faktury wystawiają więc, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku VAT.

Podatnikami, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

TUV do stopki


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison

EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki 
X