Od 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające nowe przestępstwa fakturowe oraz ewidencyjne. Co ważne, jak wynika z przepisów przejściowych wprowadzających zmiany, nieprawidłowości podatkowe w podatku VAT popełnione w starych okresach (czyli do końca 2016 r.) nie będą sankcjonowane.

Podatnik powinien przechowywać faktury, podobnie jak inne dokumenty związane z jego obowiązkami podatkowymi zasadniczo przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku (to podstawowy okres przedawnienia).

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura VAT powinna zawierać takie elementy jak:

Zgodnie z art. 106b ust 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą następujące rodzaje transakcji:

Zgodnie z art. 106b ust.1 ustawy o VAT, „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę”. Faktury wystawiają więc, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku VAT.

Podatnikami, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W obrocie gospodarczym funkcjonują różne rodzaje dokumentów, które na gruncie podatku od towarów i usług są uznane za faktury. Poza samą „typową” fakturą przepisy o VAT wymieniają wiele innych dokumentów, które pełnią, albo w określonych sytuacjach mogą pełnić funkcję faktury (zarówno po stronie sprzedażowej, jak i po stronie zakupowej). Zalicza się do nich:

Od 1 stycznia 2014 roku praktycznie wszystkie przepisy dotyczące fakturowania znalazły się w ustawie o VAT, w art.106 a i następnych oraz w art.116 ustawy o VAT (art.116 ustawy reguluje kwestie faktur VAT RR, które nie zostały zmienione i obecnie diametralnie różnią się od „zwykłych” faktur).

Pewne wątpliwości może budzić zapis art.106m ustawy VAT, dotyczący konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur i integralności treści, w szczególności za pomocą dowolnych kontroli biznesowych.
Zgodnie z art. 106m ust. 2 ustawy VAT, poprzez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi albo wystawcy faktury.

Z definicji faktury elektronicznej, zawartej w art.2 pkt 32 ustawy VAT wynika, że faktura elektroniczna to pewna odmiana faktury, która jest wystawiana i otrzymywana w formie elektronicznej. Jest to odzwierciedlenie art.217 dyrektywy VAT, zgodnie z którym „Do celów niniejszej dyrektywy <faktura elektroniczna> oznacza fakturę zawierającą informacje wymagane w niniejszej dyrektywie, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”. Wyboru formatu dokonują podatnicy. Zgodnie z definicją nie wszystkie faktury utworzone w formacie elektronicznym można uznać za „fakturę elektroniczną”. Faktury utworzone w formacie elektronicznym poprzez, przykładowo, programy księgowe lub edytory tekstu, które zostały wysłane lub otrzymane na papierze, nie są fakturami elektronicznymi.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

tuv logo


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison