Editel do stopki  EDISON S.A. is member of EDITEL Group
  • Wiedeń
  • Bratysława
  • Budapeszt
  • Kraków
  • Praga
  • Zagrzeb

W czwartek, 5 kwietnia 2018 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowy typ kas rejestrujących, tzw. kas online. Jest to kolejna ze zmian mających na celu uszczelnienie systemu VAT i walkę z szarą strefą.

Mit: E-faktury muszą zostać wydrukowane, aby odręcznie nanieść na nich dekretację.

Fakt: Dekretowanie dokumentów elektronicznych jest czynnością niezbędną, natomiast ich wydruk do zaksięgowania nie jest konieczny. Dekrety księgowe mogą być zapisywane w sposób elektroniczny w systemach księgowo-finansowych. Należy przy tym pamiętać, że sposób dekretowania dokumentu i jego zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych - jeśli nie jest dokonywany wprost na dokumencie - powinien zostać szczegółowo ustalony w polityce rachunkowości danej jednostki.

Od 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające nowe przestępstwa fakturowe oraz ewidencyjne. Co ważne, jak wynika z przepisów przejściowych wprowadzających zmiany, nieprawidłowości podatkowe w podatku VAT popełnione w starych okresach (czyli do końca 2016 r.) nie będą sankcjonowane.

Podatnik powinien przechowywać faktury, podobnie jak inne dokumenty związane z jego obowiązkami podatkowymi zasadniczo przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności danego podatku (to podstawowy okres przedawnienia).

Zgodnie z ustawą o VAT, faktura VAT powinna zawierać takie elementy jak:

Zgodnie z art. 106b ust 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą następujące rodzaje transakcji:

Zgodnie z art. 106b ust.1 ustawy o VAT, „Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę”. Faktury wystawiają więc, co do zasady, wszyscy podatnicy podatku VAT.

Podatnikami, zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o VAT, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W obrocie gospodarczym funkcjonują różne rodzaje dokumentów, które na gruncie podatku od towarów i usług są uznane za faktury. Poza samą „typową” fakturą przepisy o VAT wymieniają wiele innych dokumentów, które pełnią, albo w określonych sytuacjach mogą pełnić funkcję faktury (zarówno po stronie sprzedażowej, jak i po stronie zakupowej). Zalicza się do nich:

Od 1 stycznia 2014 roku praktycznie wszystkie przepisy dotyczące fakturowania znalazły się w ustawie o VAT, w art.106 a i następnych oraz w art.116 ustawy o VAT (art.116 ustawy reguluje kwestie faktur VAT RR, które nie zostały zmienione i obecnie diametralnie różnią się od „zwykłych” faktur).

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008
TEL. 12 425 09 70
dh@edison.pl
PEF logo   iso  Peppol
ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015 
EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki