W obrocie gospodarczym funkcjonują różne rodzaje dokumentów, które na gruncie podatku od towarów i usług są uznane za faktury. Poza samą „typową” fakturą przepisy o VAT wymieniają wiele innych dokumentów, które pełnią, albo w określonych sytuacjach mogą pełnić funkcję faktury (zarówno po stronie sprzedażowej, jak i po stronie zakupowej). Zalicza się do nich:

Od 1 stycznia 2014 roku praktycznie wszystkie przepisy dotyczące fakturowania znalazły się w ustawie o VAT, w art.106 a i następnych oraz w art.116 ustawy o VAT (art.116 ustawy reguluje kwestie faktur VAT RR, które nie zostały zmienione i obecnie diametralnie różnią się od „zwykłych” faktur).

Pewne wątpliwości może budzić zapis art.106m ustawy VAT, dotyczący konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur i integralności treści, w szczególności za pomocą dowolnych kontroli biznesowych.
Zgodnie z art. 106m ust. 2 ustawy VAT, poprzez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi albo wystawcy faktury.

Z definicji faktury elektronicznej, zawartej w art.2 pkt 32 ustawy VAT wynika, że faktura elektroniczna to pewna odmiana faktury, która jest wystawiana i otrzymywana w formie elektronicznej. Jest to odzwierciedlenie art.217 dyrektywy VAT, zgodnie z którym „Do celów niniejszej dyrektywy <faktura elektroniczna> oznacza fakturę zawierającą informacje wymagane w niniejszej dyrektywie, wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym”. Wyboru formatu dokonują podatnicy. Zgodnie z definicją nie wszystkie faktury utworzone w formacie elektronicznym można uznać za „fakturę elektroniczną”. Faktury utworzone w formacie elektronicznym poprzez, przykładowo, programy księgowe lub edytory tekstu, które zostały wysłane lub otrzymane na papierze, nie są fakturami elektronicznymi.

Faktura jest podstawowym dokumentem systemu podatku od towarów i usług (VAT). Każdy podatnik VAT ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą w szczególności sprzedaż (tj. dostawę towarów i świadczenie usług) dokonywaną na rzecz innego podatnika VAT, a nawet na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Tylko sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie musi być fakturowana (chyba, że osoba fizyczna zgłosi takie żądanie) – ale trzeba – wskazanym osobą - wystawiać paragony z kasy fiskalnej.

edison www slider akademia fa
Prace zespołu oraz Ministerstwa Finansów nad wypracowaniem wzorca należytej staranności dobiegają końca. Ostatnie szlify i tekst objaśnień w tym zakresie będzie mógł zostać opublikowany. Czy dokument ten rzeczywiście będzie wskazówką dla uczciwie funkcjonujących podatników – czas pokaże.

5 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przyjęła nowe regulacje w zakresie pakietu VAT dotyczące handlu elektronicznego, opodatkowania sektora cyfrowego i współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania oszustw w VAT.

Od początku marca 2017 roku za fałszowanie faktur VAT grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.
Czy nowe regulacje zaostrzające kary będą skutecznym orężem do walki z wyłudzeniami podatku VAT?

Wykorzystanie faktur elektronicznych jest z roku na rok coraz wyższe. Ich stosowanie wspierają również przepisy prawne, na podstawie których mają być wprowadzone faktury elektroniczne dla zamówień publicznych. Jak będą one stosowane i od kiedy przepisy wejdą w życie?

Główną przyczyną zmian w polskich przepisach jest wdrożenie Dyrektywy 2014/55/UE, której celem jest zobowiązanie zamawiających w ramach realizacji publicznych do przyjmowania e-faktur. Zmiany mają być wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Faktury elektroniczne, czyli e-faktury są obecnie coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorców. W związku z ich popularnością Ministerstwo Rozwoju zaczęło realizację projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”. Dzięki niemu faktury elektroniczne dla urzędu mają być częściej używane.

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

 

pefexpert

Krajowy operator
Platformy Elektronicznego Fakturowania

TUV do stopki


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

KONTAKT

EDISON S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków
KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

TEL. 12 425 09 70
mail-edison

EDISON S.A. is member of EDITEL Group   Editel do stopki 
X